بازگشت به تبلیغات

زمین فروشی در زیتین لیک, گیرنه
زیتین لیک, گیرنه, قبرس

£4,050,000

برگرد
 - 1
 - 2
 - 3
  • قیمت فروش £4,050,000
  • وضعیت خرید
  • نوع مسکن زمین
  • مساحت زمین 20070 m²