بازگشت به تبلیغات

زمین فروشی در زیتین لیک, گیرنه, قبرس
زیتین لیک, گیرنه, قبرس

£2,500,000

برگرد
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - 8
 - 9
 - 10
 - 11
 - 12
 - 13
 - 14
 - 15
  • قیمت فروش £2,500,000
  • وضعیت خرید
  • نوع مسکن زمین
  • مساحت زمین 9366 m²